Студијски програм : Дипломске академске студије (мастер)  

Примењена и компјутерска физика

Назив предмета: Архитектура рачунара и оперативни системи

Наставник: Доц. Горан Попарић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета: Да уведе студенте у Архитектуру рачунара и оперативне системе.

Исход предмета: Да студенти након курса имају комплетан увид у принципе архитектуре рачунара и основне поставке и варијанте оперативних система. Да их оспособи да самостално решавају основне проблеме у процени брзине рада рачунара, и његовој оптимизацији према архитектури и организацији оперативних система.

Садржај предмета: Теоријска настава:

Архитектура и класе рачунара. Подела софтвера. Апликативни  и системски софтвер. Оперативни системи. Задаци оперативних система. Управљање ресурсима. Управљање процесима (мултипрограмски рад). Хијерархијска организација меморије. Подела рачунара. Проточни рачунар. Векторски рачунар. Мултирачунар и мултипроцесор. Оперативни системи мултипроцесорских рачунара. Паралелизам обраде података. Архитектура процесора и паралелизам обраде. Анализа паралелизма обраде. Анализа паралелизма обраде података у случају синхронизованог паралелизма. Анализа паралелизма обраде података у случају проточног паралелизма. Мултипроцесорски системи. Временски мултиплексирана мономагистрала. Матрична организација. Организација са мултипропусном меморијом. Оперативни системи мултипроцесорских рачунара. Мастер слејв организација. Релативно независни оперативни системи. Симетрични интегрални оперативни системи.

 

Практична настава: Након сваке обрађене јединице на предавањима, решавају се практични задаци.

Литература: 1. Основни Рачунарксе Технике,  Г.Б. Попарић, Физички факултет  2004. 2. Основи рачунарске технике 1 део. В. Манојловић, Академска мисао, Београд 2003. 3.Рачунарски системи и електронска обрада података, Н. Парезановић, Научна књига, Београд 1989.

Број часова  активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), практична израда програма.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

20

писмени испит

20

активност у току рач. вежби

30

усмени испит

30

 

 

UKUPNO

100