Студијски програм : Основне академске студије

Назив предмета: Атмосферски електрицитет

Наставник: проф. Млађен Ћурић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета: Да се упознају студенти са основама атмосферског електрицитета

Исход предмета: Усвајање основних закона настанка атмосферског наелектрисаеа и атмосферских пражњења

Садржај предмета:

Теоријска настава: Kласификација муња из Kумулонимбуса; Пражњења: између облака и тла, у облацима и пражњења нагоре; Ефекти пражњења; Феноменологија пражњења; Фреквенција муња; Веза приземних муња са грмљавинским даном и статистика грмљавинских дана; Зависност различитих врста муња од локације; Особине пражњења код индивидуалних непогода и веза са метеоролошким параметрима; Особине муња у приземљу у функцији географске ширине и типа непогоде; Електричнo пољe Kумулонимбуса; Процеси наелектрисавања; Пражњење између облака и тла; Први дијалектрички слом; Степенасти предводник; Пратећи процеси; Повратни удар; Стреличасти предводник; Континуална струја; Ј- и К-процеси; Позитивна пражњења; Пражњење нагоре и вештачки изазвано пражњење; Пражњења у облацима; Гром.

Практична настава: Решаваће се задаци редом, после сваке обрађене јединице на предавањима.

Литература:

1. Lightning discharge, A. Uman, Academic press, Orlando, 1987,

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе:

Предавања: Теоријска обрада тематских јединица

Практична настава: Практични примери рачунски задаци

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

Колоквијуми

10

усмени испт

50

Семинари

10

Ukupno

100