Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Аутоматизација процеса мерења

Наставник: доц. др Стеван Стојадиновић

Статус предмета: изабрани

Број ЕСПБ: 4

Услов: уписана пета година

Циљ предмета: Усвајање знања која су неопходна за примену рачунара у аутоматизацији процеса мерења.

Исход предмета: Усвајање основних појмова из аутоматизације процеса мерења која су неопходна за рад у развојним лабораторијама и индустрији.

Садржај предмета:

Увод у аквизицију података. Повезивање сензора. Аналогно - дигитална конверзија. Дигитално - аналогна конверзија. Архитектура рачунара. Повезивање преко заједничке магистрале. Повезивање преко стандардних интерфејса. Обрада експерименталних резултата. Аутоматизација процеса мерења. Медијуми за пренос и кодови. Локалне мреже. Заштита података.

Практична настава: Решавање конкретних проблема.

Литература:

Вујо Дрндаревић Аквизиција мерних података помоћу персоналног рачунара, ИНН Винча, Београд.

William A Shay, Савремене комуникационе технологије и мреже, Компјутер библиотека Чачак.

Walrand J, Communications Networks: A First Couse, McGraw-Hill

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе:

Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, домаћи), семинари, експерименталне вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања и семинари

20

усмени испит

40

Експерименталне вежбе

40

UKUPNO

100