Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Геофизика

Наставник: Проф. др Боривој Рајковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета: Упознавање са процесима у океану или на копну

Исход предмета: Способност разумевања и решавања проблема везаних за процесе у општем приступу теорије динамике геофизичких флуида.

Садржај предмета:

Океани и основне једначине кретања геофизичких флуида.  Гранични услови између атмосфере и океана.  Планетарни гранични слојеви. Баротропне и бароклине циркулације у геофизичким флуидима.  Општа циркулација океана укључујући рељеф океана.  Таласи у океанима.

Литература:

1.      G. Mellor : Introduction to Physical Oceanography, 1996 Princeton University, Springer

2.      J. Pedlosky : ,(sec. ed. 1987) Geophysical Fluid Dynamics, Springer-Verlag

Број часова  активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултације

20

 

 

семинар

30

усмени испит

50

 

 

UKUPNO

100