Студијски програм : Примењена и компјутерска физика

Назив предмета: Изабрана поглавља савремене физике

Наставник:  Иван Виденовић

Статус предмета:  Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: Нема услова

Циљ предмета: Преглед важних достигнућа физике у последњој деценији.

Исход предмета: Стечена основна знања о савременим достигнућим и проблемима физике.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Предмет се сатоји од низа предавања које држе различити наставници, о најважнијим актуалним пробојима у физици (на пример о резулататима за које су додељене последње Нобелове награде). Предавања су информативно-популарног типа. Током последњих часова у семестру, студенати имају петнаесто минутна излагања о некој од предаваних тема (по избору).

Практична настава

По потреби ће за поједине теме бити коришћене научне или студентске лабораторије ради демонстрација.

Литература:

Часописи:

1.       Scientific american

2.       Physics today

3.       American journal of Physics

4.       European Journal of Physics

Број часова  активне наставе  2

Теоријска настава:

2

Практична настава:

0

Методе извођења наставе:

Предавања, демонстрације, студентска излагања

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

20

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испит

40

колоквијум

40

Укупно

100