Назив предмета: Агрометеорологија

Наставник: Мирослава Ункашевић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Продубљивање основних знања из области интеракције атмосфере и пољопривредних култура.

Исход предмета:

Оспособљавање за решавање сложених проблема везаних за примену метеорологије у агрономији и увођење у научни рад.

Садржај предмета

Баланс енергије и воде тла.

Веза између биљног покривача и метеоролошких величина.

Равнотежа енергије и воде биљног покривача.

Утицај времена на пораст и развој биљака: фотосинтеза, дисање, коришћење воде, фенологија.

Утицај времена на појаву и ширење биљних болести.

Утицај времена и климе на винову лозу.

Литература

1.   Oke, T.R., 1987. Boundary layer climates. Methuen & Co., London, 435 p; Wieringa, J.;

2.   Lomas, J., 2001. Lecture notes for training agricultural meteorological perosnel, WMO-No. 551, 196 p; Griffiths, J.F. (Ed.), 1994. Handbook of Agricultural Meteorology. Oxford University Press, New York, 320 pp

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

0

усмени исипт

50

семинар

50

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата