Студијски програм : Докторске студије

Назив предмета: Асимилација података

Наставник: Проф. др Лазар Лазић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Обавезни предмет на текућој години

Циљ предмета: Овладавање новим и сложеним техникама асимилације података, као и увођење у научи рад. познавање и прихватање најновијих метода у анализи времена заснованих на нумеричким методама и рачунарској обради. азвој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у асимилацији података.

Исход предмета: Студент овладава асимилацијом података кроз нумеричке методе и примену рачунара. Асимилација података представља неопходан предуслов за старт прогнозе времена, тако да је студент припремљен за даље активности у аналитичко-прогностичком систему, као и за научни рад.

Исход овог предмета је и развој научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући рад у области асимилације података.

Садржај предмета:

Аналитичко-прогностички систем.  оришћење сателитских података.  онтинуални методи асимилације података. Четвородимензиона варијациона асимилација података. Асимиладија хемијских података. Најновија сазнања везана за оперативну примену.

Литература:

1) Лазар Лазић, 2008: Асимилација података. Скрипта. Институт за метеорологију, Физички факултет, Београд, 184 стр.

2) Rodger Daley, 1991: Atmospheric Data Analysis. Cаmbridge University Press, 457 pp.

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава:

3

Практична настава:

2

Методе извођења наставе: Предавања, практичне вежбе, семинари и колоквијуми.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

30

колоквијум-и

10

 

 

семинар-и

10

 ПНО:

100