Назив предмета: Атмосферски електрицитет

Наставник: Млађен Ћурић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Одабрана поглавља динамичке метеорологије

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених теорија атмосферског електрицитета.

 

Исход предмета:

Разумевање закона зрачења. Биланс зрачења у атмосфери.

Садржај предмета. Историјски преглед; класификација муња из Кумулонимбуса;пражњења између облака и тла; у облацима; пражњења нагоре; ретка пражњења; ефекти пражњења. Феноменологија пражњења: фреквенција муња; веза приземних муња са грмљавинским даном и статистика грмљавинских дана; зависност различитих врста муња од локације; особине пражњења код индивидуалних непогода и веза са метеоролошким параметрима; особине муња при земљи у функцији географске ширине  и типа непогоде.

 

Литература

M. A. Uman, 2004: The lightning discharge, Academic press, New York

W. N. Hess, 2004: Weather and climate modification, A Wiley publication, London

M. Ћурић, 2001: Модификација времена, РХМЗ, Београд

 

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад са уређајима за модификацију, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Практични рад

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата