Назив предмета: Атмосферска Турбуленција

Наставник: Боривој Рајковић

Статус предмета: Уже стручни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета Теориско разматрање настајања турбуленције и њен математички опис.Проблем затварања и једно његово решење. Размерна анализа система добијеног након комплетирања једначина турбулентног кретања.

Исход предмета:  Разумевање и моделовање турбулентног кретања у атмосфери и океану.

Садржај предмета Нови теориски и експериментални резултати везаних за турбулентне токове уатмосфери где је допринос Архимедове силе потиска доминантни извор турбуленције. Проблем затварања и параметеризација појединих чланова у једначинама за тутбулентне флуксеве. Формирање модела за турбулентне токове у атмосфери.

Литература

1.   An Introduction to Boundary Layer Meteorology (1988), Ronald Stull

2.   The Atmospheric Boundary Layer (1992) J. R. Garatt

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

20

усмени исипт

30

семинар

50

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата