Назив предмета: Даљинска мерења

Наставник: Млађен Ћурић, Владан Вучковић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема услова

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених области даљинских мерења.

 

Исход предмета:

Разумевање принципа рада уређаја за даљинска мерења.

Садржај предмета:  Основне карактеристике радара. Антенски систем. Радарски циљеви. Радарски показивачи. Метеоролошки фактори који одређују индекс рефракције. Рефракција у ниској атмосфери. Нестандардна рефракција.Радарска једначина.

Расипање од стране капи и кристала као и кристала који се топе. Мерење падавина. Употреба Доплерових радара. Систем двоструке поларизације. Профајлери и содар. Употреба метеоролошких сателита. Сателитске путање. Радиометри.

 

Литература

Liou-Kuo Nan, 2003: An introduction to atmospheric radiation, Academic press, New York

R. Ј. Doviak i D. S. Zrnic, 2004: Doppler radar and weather оbservations, Academic press, New York

 

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Практични рад

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата