Назив предмета: Физика облака

 

Наставник: Млађен Ћурић, Владан Вучковић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Одабрана поглавља динамичке метеорологије

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених теорија физике облака.

 

Исход предмета:

Разумевање динамике и микрофизике облака.

Садржај предмета. Интеракција хидрометеора: основни модел сударања капи, ефикасност судара, метод суперпозиције, сударање капи, сударање снежних кристала са капима, сударање снежних кристала. Раст капи сударањем, стапањем и дробљењем: модел непрекидног раста, полиномна апроксимација кернела гравитационе коагулације, стохастички модел раста, стохастички модел дробљења капи, стохастички модел

раста са дробљењем.

 

Литература

H. R. Pruppacher i J. D. Klett 1997: Microphysics of clouds and precipitation, D. Reidel, London

М. Ћурић, 2001: Микрофизика облака, РХМЗ, Београд

 

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад са уређајима за модификацију, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Практични рад

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата