Назив предмета: Геофизика

Наставник: Боривој Рајковић, Млађен Ћурић

Статус предмета: Уже стручни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета Упознавање са процесима у океану, или на копну

Исход предмета: Способност разумевања и решавања проблема везаних процесе у општем приступу теорије динамике геофизичких флуида.

Садржај предмета Океани и основне једначине кретања геофизичких флуида. Гранични услови између атмосфере и океана. Планетарни гранични слојеви. Баротропне и бароклине циркулације у геофизичким флуидима.  Општа циркулација океана укључујући рељеф океана. Таласи у океанима.

Литература

1.   G. Mellor : Introduction to Physical Oceanography, 1996 Princeton University, Springer

2.   J. Pedlosky : ,(sec. ed. 1987) Geophysical Fluid Dynamics, Springer-Verlag

3.   Benoit Cushman-Roisin and Jean-Marie Beckers: 2007, Introduction to Geophysical Fluid Dynamics

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

20

усмени исипт

50

семинар

30

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата