Назив предмета: Mетеоролошка мерења

Наставник: Владан Вучковић

Статус предмета: Уже стручни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета Упознавање са модерним методама метеоролошких мерења

Исход предмета: Способност разумевања и решавања проблема везаних за метеоролошка мерења.

Садржај предмета Физички принципи метеоролошких сензора (за притисак, температуру, влажност, ветар, падавине, зрачење, видљивост и висину облака). Хумани аспекти мерења, разлози за аутоматизацију, дизајн, инплементација и одржавање мерних система. Карактеристике статичких перформаси. Карактеристике динамичких перформанси. Мерења у горњој атмосфери. Комплетни мерни системи. Микрометеоролошка и хидрометеоролошка мерења. Узорковање и конверзија сигнала.

Литература

1) Brock V. Fred and Scott J. Richardson. Meteorological Measurement Systems. Oxford University Press, 2001.

2) DeFelice P. Thomas. An Introduction to Meteorological Instrumentation and Measurement. Prentice Hall, New Jersey,1998.

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

20

усмени испит

50

семинар

30

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата