Назив предмета: Моделирање атмосфере

Наставник: Боривој Рајковић

Статус предмета: Уже стручни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета Упоѕнавање са модерним техникама моделовања атмосфере

Исход предмета: Способност разумевања и решавања проблема везаних за нумеричко моделовање атмосфере.

Садржај предмета Први део курса је посвећен нумеричкој репрезентацији једначина кретања и проблема који се ту јављају. Моделовање нелинерног чланоа, чланова подешавања и силе градијента притиска. Други део курса је посвећен моделовању физичких процеса.

Литература

1.   Mesinger, F. and A. Arakawa, !976: Numerical methods used in atmospheric models. GARP Publications Series No. 14

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

20

усмени исипт

30

семинар

50

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата