Назив предмета: Модификација времена и климе

 

Наставник: Млађен Ћурић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Одабрана поглавља динамичке метеорологије I и Физика облака

 

Циљ предмета Стицање савремених знања из модификације времена.Овладавање концептима модификације времена који чине основу научно засноване модификације времена који могу да се примене у практичном спровођењу модификације. 

Исход предмета:

Разумевање концепата модификације времена. Овладавање техничким уређајима који се користе при модификацији

Садржај предмета Историја модификације времена. Метеоролошка oснова модификације времена. Инструменти и њихово коришћење у модификацији времена.Дизајн и оцена експеримената модификације времена. Кумулусни облаци и њихова модификација. Повећање орографских падавина. Модификовањеолуја.Магла и њено растурање.

Развој заштите од града. Засејавање облака. Стимулација кише. Модификација харикена.

 Модификација електричних пражњења. Нумеричка симулација модификације процеса.

 

 

Литература

W. N. Hess, 2004: Weather and climate modification, A Wiley publication, London

M. Ћурић, 2001: Модификација времена, РХМЗ, Београд

 

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад са уређајима за модификацију, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Практични рад

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата