Назив предмета: Одабрана поглавља динамичке метеорологије I

 

 

Наставник: Млађен Ћурић, Дејан Јанц

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема услова

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених области динамичке метеорологије.

 

Исход предмета:

Разумевање закона динамике атмосфере.

Садржај предмета. Основне једначине: кретања, стања, термодинамике и континуитета.

Уравнотежена кретања: квазигеострофско кретање, размерна анализа и геострофска апроксимација, инерцијалне осцилације и геострофско подешавање са линеарним трењем, семигеострофска кретања, градијентна равнотежа, циклострофска равнотежа, антитриптички ветар, термички ветар. Анеластичка и Бусинескова апроксимација.

Вртложност: једначина за вертикалну компоненту вртложности у (x, y, z) систему, вертикална компонента.

 

 

Литература

Млађен Ћурић, 2000: Одабрана поглавља динамичке метеорологије, Универзитетска штампа, Београд.

J. A. Dutton, 1995: Dynamics of atmospheric motion, Dover publications, New York.

J. R. Holton, 2004: An introduction to Dynamic meteorology, Academic press, New Yor

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад са уређајима за модификацију, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Писмени испит

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата