Назив предмета: Одабрана поглавља динамичке метеорологије II

 

Наставник: Млађен Ћурић, Дејан Јанц

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема услова

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених области динамичке метеорологије.

Исход предмета:

Разумевање закона динамике атмосфере.

Садржај предмета: Нестабилност атмосфере: Опште о нестабилности, потисна, инерцијална, симетрична, Келвин-Хелмхолцова Релеј-Бенарова нестабилност. Бенарови лабораторијски експерименти, плитка конвекција у атмосфери. Релејева теорија нестабилности. Конвекција у флуиду између површина са малом топлотном проводљивошћу. Утицај ротације Земље на Релејеву нестабилност. Стабилност и смицање ветра. Апроксимативне једначине за кретања малих размера. Размерна анализа једначине: кретања, континуитета, термодинамике. Систем једначина, гранични услови и енергетска једначина. Линеарна таласна једначина. Теорема интегралне стабилности.

 

 

Литература

Млађен Ћурић, 2000: Одабрана поглавља динамичке метеорологије, Универзитетска штампа, Београд.

J. A. Dutton, 1995: Dynamics of atmospheric motion, Dover publications, New York.

J. R. Holton, 2004: An introduction to Dynamic meteorology, Academic press, New Yorк

Број часова активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, семинар.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Писмени испит

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата