Студијски програм: Докторске студије

Назив предмета: Прогноза времена

Наставник: Проф. др Лазар Лазић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Обавезни предмет на текућој години.

Циљ предмета: Овладавање новим и сложенијим методама и моделима прогнозе времена, као и увођење у научи рад. азвој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у прогнози времена.

Исход предмета: Исход овог предмета је развој научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за истраживања у области прогнозе времена.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Аналитичко-прогностички системи. Модели са примитивним једначинама. Глобални модели прогнозе времена. егионални модели прогнозе времена. метнути модели. Методи интерпретације прогнозе времена. Оцене прогнозе времена.

Практична настава

Студент овладава моделима прогнозе времена, стартује конкретан модел у разним модовима и са изабраним ситуацијама, анализира и оцењује резултате. Развија сопствену верзију модела коју користи у истраживањима.

Литература:

1) Лазар Лазић, 2007: Прогноза времена. Скрипте. Институт за метеорологију, изички факултет, Београд, 348 стр.

2) Frederic Nebeker, 1995: Calcuating the Weather. International Geophysics Series. Academic press, 255 pp.

3) Randal A. David, 2000: General circulation model development Past, present and future. International Geophysics Series, Vol. 70. Academic Press, 808 pp.

Број часова активне наставе 5

Теоријска настава:

3

Практична настава:

2

Методе извођења наставе: Предавања, практичне вежбе, семинари и колоквијуми.

 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

 

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

30

колоквијум-и

10

 

 

семинар-и

10

 ПНО:

100