Назив предмета: Промене климе

Наставник: Мирослава Ункашевић, Ивана Тошић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Продубљивање основних знања везаних за климатске промене.

Исход предмета:

Оспособљавање за решавање сложених проблема везаних за климатске промене и увођење у научни рад

Садржај предмета

Компоненте климатског система.

Једначине за атмосферу и океане.

Технике обраде података и методи објективне анализе.

Средње стање атмосфере и океана.

Варијабилности климатског система, ЕНСО, регионалне телеконекције.

Симулације климе.

Међународни климатски протоколи и споразуми.

Климатске промене и економија.

Литература

1.   Peixoto J. P., Oort A.H., 1992: Physics of Climate.American Institute of Physics, pp. 520;

2.   IPCC (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton JT, Y Ding, DJ Griggs, M Noguer, PJ van der Linden, X Dai, K Maskell, CA Johnson (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 944;

3.   Tosic, I., Unkasevic, M., 2005: Analysis of precipitation series for Belgrade, Theor. Appl. Climatol., vol. 80, pp. 67-77.

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

0

усмени исипт

50

семинар

50

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата