Назив предмета: Статистика у метеорологији

Наставник: Ивана Тошић, Мирослава Ункашевић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: нема посебних услова

Циљ предмета

Употпуњавање и надоградња раније стечених знања из примене статистике у метеорологији коришћењем сложених техника.

Исход предмета:

Оспособљавање за решавање сложених проблема везаних за примену статистике у метеорологији и увођење у научни рад.

Садржај предмета

Основне технике статистичког моделирања.

Класична теорија екстремних вредности, тзв. модели са максимумима у временским блоковима.

Модели са прагом.

Екстремне вредности стационарних процеса.

Екстремне вредности нестационарних процеса.

Екстремне вредности код мултиваријантних величина..

Литература

1.   Coles, S. G. (2001) An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. London: Springer-Verlag;

2.   Smith RL (2003) Statistics of extremes, with applications in environment, insurance and finance, 62 pp;

3.   Gilleland E, Katz R, (2005) Tutorial for The Extremes Toolkit: Weather and Climate Applications of Extreme Value Statistics, http://www.assessment.ucar.edu/toolkit

4.   Unkasevic, I. Tosic, 2008: Changes in extreme daily winter and summer temperatures in Belgrade. Theor. Appl. Climatol. DOI 10.1007/s00704-007-0364-7

Број часова  активне наставе: 15

Теоријска настава: 15

Практична настава:

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, задаци, компјутерске симулације, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

0

усмени исипт

50

семинар

50

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата