Студијски програм : Дипломске-мастер студије

Назив предмета: Транспорт загађујућих материја у атмосфери

Наставник: Проф. др Лазар Лазић, проф. др Боривој Рајковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Моделирање атмосфере I, Прогноза времена.

Циљ предмета: Стицање сазнања и образовања о понашању и транспорту загађујућих материја у атмосфери.

Исход предмета: Студент се оспособљава да овладава новим и сложеним техникама мерења и моделирања загађења у атмосфери. Исход је и увођење у практични и научни рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Најчешћи загађивачи атмосфере: озон, гасови стаклене баште, аеросоли, суспендоване честице итд. Једначина дифузије. Основни принципи моделирања транспорта загађења. Динамички, статистички и физички модели транспорта. Гаусовски модели локалног транспорта загађења. Методи асимилације података о загађењу. Регионални и глобални модели транспорта и депозиције загађења. Модели трајекторија. Инверзни модели. Модели хемијских трансформација. Урбани модели транспорта загађења.

Практична настава

Вежбе на рачунару прате садржај предавања у потпуности. Студент овладава моделима транспорта загађења, стартује конкретан модел у разним модовима и са изабраним ситуацијама, анализира и оцењује резултате.

Литература:

1) Elmar R. Reiter, 1972: Atmospheric Transport Processes. Part 3: Hydrodinamic Tracers. U.S. Atomic Energy Commission. 212 pp.

2) Martin G. Schultz, Isabelle Bey, 2004: Numerical modelling of long-range pollution transport. Springer, 238 pp.

3) ECMWF, 2005: Global Earth-System Modelling and Monitoring. Seminar Proceedings, 336 pp.

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе: Предавања, практичне вежбе на рачунару, семинари и колоквијуми.

 

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

 

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

30

колоквијум-и

10

 

 

семинар-и

10

 ПНО:

100