Студијски програм : Докторске студије

Назив предмета: Ваздухопловна метеорологија

Наставник: Проф. др Лазар Лазић, проф. др Млађен Ћурић, проф. др Дејан Јанц

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Обавезни предмет на текућој години.

Циљ предмета: Овладавање новим и сложеним техникама у процесу мерења, осматрања, анализирања и прогнозирања у ваздухопловној метеорологији. као и увођење у научи рад. Развој критичког мишљења и оспособљавање за самостално вођење оригиналних и научно релевантних истраживања и развој нових технологија и поступака у ваздухопловној метеорологији.

Исход предмета: Исход овог предмета је развој научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за истраживања у области ваздухопловне метеорологије.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Савремени методи мерења и преноса података за потребе ваздухопловства. Утицај ветра, турбуленције, облачности, видљивости и залеђивања на летење ваздухоплова. Истраживања атмосферских непогода везаних за летење. Метеоролошка безбедност ваздухоплова у зонама аеродрома и на маршрутама. Развој модела прогнозе времена за ваздухопловство. Непосредно метеоролошко обезбеђење ваздухопловства.

Практична настава

Рад са подацима који се добијају из осматрања, анализа тих података на синоптичким картама, приказ процеса и појава које се битне за безбедност летења  и вертикални приказ атмосфере.

Литература:

1) Златоје Чобаов, 1992: Ваздухопловна метеорологија. Научна књига, 462 стр.

2) John Kastelein, 1988: Meteorology in the service of aviation. WMO, 148 pp.

3) Ђуро –адиновић, 1968: Анализа времена. Завод за издавање уџбеника Србије, Београд, 368 стр.

4) Dušan Djurić, 1994: Weather analysis. Prentice Hall, New Jerey 07632, 304 pp. 

5) Лазар Лазић, 2007: Прогноза времена. Скрипте. Институт за метеорологију, Физички факултет, Београд, 348 стр.

Број часова  активне наставе            5

Теоријска настава:

3

Практична настава:

2

Методе извођења наставе: Предавања, практичне вежбе на рачунару, семинари и колоквијуми.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

30

колоквијум-и

10

 

 

семинар-и

10

” ”ПНО:

100