Назив предмета: Зрачење у атмосфери

 

 

Наставник: Млађен Ћурић, Дејан Јанц

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 10

Услов: Одабрана поглавља динамичке метеорологије

 

Циљ предмета. Стицање знања из савремених теорија зрачења у атмосфери.

 

Исход предмета:

Разумевање закона зрачења. Биланс зрачења у атмосфери.

Садржај предмета. Основи зрачења. Сунчево зрачење на врху атмосфере: спектар Сунчевог зрачења; соларна константа; расподела инсолације ван атмосфере. Апсорпција и расипање Сунчевог зрачења у атмосфери: апсорпција у ултравиолентном, видљивом и

инфрацрвеном делу спектра; фотохемијски процеси и формирање озонског слоја; брзине загревања због Сунчевог зрачења; поларизована светлост и Стоксови параметри; Релејево расипање. Инфрацрвено зрачење у атмосфери. Апсорпциони спектри гасова атмосфере.

Литература

Liou-Kuo Nan, 2003: An introduction to atmospheric radiation, Academic press, New York

 

 

Број часова  активне наставе: 8

Теоријска настава: 5

Практична настава: 3

Методе извођења наставе

Предавања, консултације, практични рад са уређајима за модификацију, семинар.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања/консултација

10

усмени исипт

40

задаци

10

Практични рад

20

семинар

20

 

 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 1 страница А4 формата