Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Метеоролошки аспекти животне средине

Наставник: Доц. др Ивана Тошић, Проф. др Мирослава Ункашевић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета: Упознавање студената са метеоролошким аспектима животне средине као и са механизмима њене заштите.

Исход предмета: Стицање знања о основним проблемима загађења и заштите животне средине, као и о енергетским изворима будућности.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Општи појмови - Проблеми загађења животне средине, Нормативни и законски прописи, Граничне дозе, Систематизација порекла загађивача. Ваздух Извори загађења и основни загађивачи ваздуха, Нормативни и законски прописи о квалитету ваздуха, Савремене методе испитивања загађености ваздуха. Вода Физичке и хемијскe особине воде, Категоризација вода, Нормативи о квалитету воде, Нове тенденције у заштити и унапређењу вода. Земљиште - Извори загађења и основни загађивачи земљишта, Савремене методе испитивања загађености земљишта, Методе пречишћавања загађеног земљишта. Глобални ефекти загађења Ефекат стаклене баште, Киселе кише, Оштећење озонског омотача Земље. Проблем топлотног оптерећења околине извори енергије и енергетска равнотежа, Микроклима и екологија, Чисти извори енергије. Енергетски извори будућности соларна енергија, енергија ветра, енергија океана, геотермална енергија, енергија биомасе.

Практична настава: Теренска настава у Републичком хидрометеоролошком заводу Србије и Градском заводу за јавно здравље у Београду.

Литература:

1. Веселиновић и сар., 1995: Стања и процеси у животној средини Књига 1, Факултет за Физичку хемију, Београд.

2. Белић, Д., 1994:Физика и екологија, Физички факултет, Студио плус, Београд.

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе

Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), рачунске вежбе (семинари).

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

15

Семинарски радови

30

усмени испит

50

 

 

УКУПНО

100