Студијски програм: Дипломске академске студије

Назив предмета: Основи физике фузионе плазме

Наставник: Проф. др Јагош Пурић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета: Стицање основе везане за физику високотемпературне плазме, термонуклеарне фузије, убрзавача плазме, дијагностичких метода високотемпературне плазме.

Исход предмета: Разумевање процеса термонуклеарне фузије и особина високотемпературне плазме. Упознавање са актуелним истраживањима у овој области (ИТЕР, разне врсте токамака и сродни уређаји).

Садржај предмета:

Теоријска настава: Атомски процеси важни за фузију; Основне реакције фузије; Гориво за фузионе реакторе; Магнетне клопке; Формирање и убацивање плазме у фузионе машине; Убрзавачи плазме; Квазистационарни плазма убрзавачи; Импулсни убрзавачи плазме; Плазма компресори: плазма фокус; Загревање плазме; Нестабилности у фузионим плазмама; Основи гравитационог конфинирања плазме; Основи инерцијалног конфинирања плазме; Основи магнетног конфинирања плазме; Токамак; ИТЕР; Остале конфигурације; Проблем првог зида и диверторског дела; Интеракција плазме са површинама чврстих тела; Дијагностичке методе високотемпературне плазме; Одређивање температуре плазме; Одређивање електронске концентрације.

Практична настава: Уводни део: упознавање са спектралним уређајима и изворима фузионе плазме. Експерименталне вежбе: 1. Калибрација спектралног уређаја; 2. Одређивање састава плазме; 3. Одређивање температуре плазме; 4. Одређивање електронске концентрације у плазми; 5. Одређивање брзине плазме помоћу Доплеровог померања линија; 6. Третман површина млазом плазме.

Литература:

1. Јанев Р., Контролисана термонуклеарна фузија, СФИН, год. II, №1, Београд, 1989.

2. Miyamoto K., Controlled Fusion and Plasma Physics, Taylor & Francis, New York, 2007.

3. Pfalzner S., An Introduction to Inertial Confinement Fusion, Taylor & Francis, New York, 2006.

4. Joachain C.J and Post D.E., Atomic and Molecular Physics of Controlled Thermonuclear Fusion, Plenum Press, New York, 1983.

Број часова  активне наставе: 4

Теоријска настава: 2

 

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Предавања (теоријска обрада тематских јединица, практични примери, демонстрациони  огледи), семинарски рад, експерименталне вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

 

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

20

усмени испит

40

практична настава

10

колоквијум

10

семинар

20