Студијски програм : Дипломске академске студије - МАСТЕР - Примењена и компјутерска физика

Назив предмета: Основи телекомуникација

Наставник: Доц. Горан Попарић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета: Да уведе студенте у основне телекомуникација.

Исход предмета: Да студенти након курса имају комплетан увид у принципе телекомуникација, и телекомуникационих система.

Садржај предмета: Теоријска настава: Увод у комуникационе стандарде и протоколе. Отворени системи и оси модел. Бежичне комуникације. Кодови и врсте кодова. Медијуми за пренос и кодови. Аналогни и дигитални сигнали. Шеме за дигитално кодирање. Конвертовање аналогних у дигиталне сигнале. Конвертовање дигиталних у аналогне сигнале. Модеми и DSL. Успостављање конекција. Модови преноса. Мултиплексирање. Дигирални носоци. Протоколи надметања за приступ. Компресија података. Фреквентно зависни кодови. Компресија слика и мултимедијалних информација. Интегритет података. Технике за детекцију грешака. CRC тест. Хамингове кодови. Корекције грешака. Хамингови кодови. Заштита података. Алгоритми за шифровање. Firewall. Контрола тока. Сигнализирање. Протокол клизајућих прозора. Тачност протокола. Локалне мреже. Етернет: IEEE стандард 802.5 Повезивање мрежа. Репетитори и хубови. Конекције слојева. Дијкстрин алгоритам. Интернет протоколи и апликације. Интернет протокол. Предлог TCP/IP протокола. Транспортни протололи. Интернет апликације. Интернет програмирање. Сокет програмириње. Perl- програмирање. Технологије са комутацијом кола. Дигитална мрежа са интегриних сервисивима. (ISDN). Aсихрони пренос.

Практична настава: Након сваке обрађене јединице на предавањима, решавају се практични задаци.

Литература: 1. Савремене телекомункационе техонологије и мреже, William A. Shay, Universitu of Viskonsin, Green Bay, Превод Комбиб, 2004. 2. Основни Рачунарксе Технике, Г.Б. Попарић, Физички факултет 2004.

Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), практично решавање проблема.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

20

писмени испит

20

активност у току рач. вежби

30

усмени испит

30

 

 

UKUPNO

100