Студијски програм : Дипломске-мастер студије

Назив предмета: Практикум из анализе и прогнозе времена

Наставник: Проф. др Лазар Лазић

Статус предмета:  Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: Анализа времена, Прогноза времена.

Циљ предмета: Практична примена анализе времена, асимилације података и прогнозе времена.

Исход предмета: Примена основих метода анализе времена, асимилације података и прогнозе времена у пракси. Овладавање новим и сложеним техникама у процесу анализе, припреме, асимилације података, рачунања, интерпретације и оцене прогнозе времена, као и увођење у практични и научи рад.

Садржај предмета: Практична настава

Детаљно анализирање и приказ изабраних синоптичких ситуација (подаци и карте) и припрема за прогнозирање. Студент овладава моделима асимилације података и прогнозе времена, стартује конкретан модел у разним модовима и са изабраним ситуацијама, анализира и оцењује резултате.

Литература:

1) Ђуро Радиновић, 1968: Анализа времена. Завод за издавање уџбеника Србије, Београд, 368 стр.

2) Dušan Djurić, 1994: Wether analysis. Prentice Hall, New Jerey 07632, 304 pp.

3) Лазар Лазић, 2008: Асимилација података. Скрипта. Институт за метеорологију, Физички факултет, Београд, 184 стр.

4) Лазар Лазић, 2007: Прогноза времена. Скрипте. Институт за метеорологију, Физички факултет, Београд, 348 стр.

5) Frederic Nebeker, 1995: Calcuating the Weather. International Geophysics Series. Academic press, 255 pp.

Број часова  активне наставе            6

Теоријска настава:

0

Практична настава:

6

Методе извођења наставе: Практичне вежбе са подацима, на синоптичким картама, као и на рачунару, семинари и колоквијуми.

 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

 

активност у току предавања

0

писмени испит

20

практична настава

30

усмени испит

30

колоквијум-и

10

 

 

семинар-и

10

УКУПНО:

100