Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Програмирање микроконтролера

Наставник: Доц. Иван Белча

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Услов:

Циљ предмета: Увођење основних појмова из области електронике као основе за разумевање рада електронских компонената и електронских кола

Исход предмета: Разумевање рада пасивних и активних  електронских компоненти и њихове примене у изради електронских кола-отпорници; кондензатори; индуктивитети транзистори; транзистори са ефектом поља; операциони појачавачи;.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Архитектура микроконтролера, Архитектура PIC-микроконтролера RISC, Организација меморије, Периферије: I/O, тајмери, C/C/PWM-модули, USART, Сет инструкција, програмирање MASM, програмирање HI-TECH C.

Практична настава

Koнфигурисање MPLAB-a, MPLAB+MASM jeдноставне I/O koманде, MPLAB + C, повезивање са LCD, коришћење AD-конвертора.

Литература: The Art of Electronics, Horowitz and Hill, Cambridge University Press; Microchip educational materials/resources

 

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 2

 

Рачунске вежбе,практична настава: 2+2

Методе извођења наставе: Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), рачунске вежбе (домаћи задаци), експерименталне вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испт

30

колоквијум-и

20

Укупно

100