Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Промене климе

Наставник: Доц. др Ивана Тошић, Проф. др Мирослава Ункашевић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: Климатологија

Циљ предмета: Да се студенти упознају са узроцима промена климе.

Исход предмета: Усвајање појмова о клими и климатским променама и увођење у научни рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Клима и варијабилност климе - Клима и климатски систем, Варијабилности климатског система, Aстрономски фактори, Сунчево зрачење, Утицај вулкана на климу, Утицај гасова стаклене баште на климу. Клима у прошлости Методе испитивања климе у прошлости. Утицај човека на климу - Осмотрене промене у 19. и 20. веку, Промене састава атмосфере услед људских активности, Утицај природних и антропогених аеросола на еволуцију климе, Смањивање озона у стратосфери. Симулације климе - Математичка и физичка структура климатских модела, Хијерархија климатских модела, Примена модела. Клима 21. века - Природна варијабилност климе и вештачке промене климе, Утицај климатских промена на ниво мора, Реакција морског леда изнад поларних области на промене климе, Дезертификација, Интеракција климе и биодиверзитета, Екстреми и климатске промене. Међународни климатски протоколи и споразуми.

Практична настава: Експерименталне вежбе Симулирање климе и климатских промена користећи EdGCM (Едукативни модел опште циркулације атмосфере) модел.
1. Контролни случај, 2. Клима у прошлости ледена лопта, 3. Анализа климатских промена услед двоструког повећања угљен диоксида, 4. Анализа глобалног загревања и механизми повратне спреге, 5. Поређење резултата са текућим мерним подацима.

Литература:

1. Hardy J, 2003: Climate Change: Causes, Effects and Solutions.

2. Peixoto, J.P., Oort, A.H., 1992: Physics of Climate. American Institute of Physics, New York, 520 p.

3. IPCC, 2001: The Scientific basis. Cambridge University Press, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 944.

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе

Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), рачунске вежбе (домаћи задаци), експерименталне вежбе.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

активност у току рачунских вежби

10

усмени испит

50

активност у току експерименталних вежби

10

УКУПНО

100