Студијски програм : Основне академске студије

Назив предмета: Зрачење у атмосфери

Наставник: проф. Млађен Ћурић, проф. Дејан Јанц

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета: Да се упознају студенти са основама зрачења у атмосфери

Исход предмета: Усвајање основних закона зрачења атмосфере

 

Садржај предмета:

Теоријска настава: Сунчево зрачење на врху атмосфере: уводна разматрања; Спектар Сунчевог зрачења; соларна константа; Расподела инсолације ван атмосфере; Апсорпција и расипање Сунчевог зрачења у атмосфери; Апсорпција у ултравиолентном, видљивом и инфрацрвеном делу спектра; Фотохемијски процеси и формирање озонског слоја; Брзина загревања због Сунчевог зрачења; Поларизована светлост и Стокесови параметри; Релејево расипање; Инфрацрвено зрачење у атмосфери; Апсорпциони спектри гасова атмосфере; Теорија трансфера инфрацрвеног зрачења у паралелним равним слојевима; Пропустљивост; Куртис-Годсонова апроксимација за нехомогену атмосферу; примена Штефан-Болцмановог закона и карта зрачења; угљен-диоксид и клима; Климатологија зрачења; Биланс зрачења Земља-атмосфера; Зрачење и климатски модели.

Практична настава: Решаваће се задаци редом, после сваке обрађене јединице на предавањима.

 

Литература:

1. An introduction to atmospheric radiation, Liou Kuo Nan, Academic press, New York, 1980,

 

Број часова активне наставе 6

Теоријска настава:

3

Практична настава:

3

Методе извођења наставе:

Предавања: Теоријска обрада тематских јединица

Практична настава: Практични примери рачунски задаци

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

Колоквијуми

10

усмени испт

50

Семинари

10

Укупно

100