Студијски програм : Дипломске академске студије

Назив предмета: Физика у школи 2

Наставник: Проф. др Мићо Митровић, Доц. др Андријана Жекић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 6

Услов: Положени испити из предмета Дидактика физике, Лабораторија физике у школи 1, Физика у школи 1, или слични предмети на другим студијским групама и факултетима.

Циљ предмета: Упознавање студената са методама излагања градива физике у средњим школама.

Исход предмета: Познавање начина излагања градива физике у средњим школама.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Начини преношења стечених знања из свих области физике на ученике средњих школа. Посебна пажња се посвећује прилагођавању начина излагања новог градива предзнањима из физике и осталих природних наука и математике, које поседују ученици средњих школа. Анализа школских уџбеника. Принципи израде нових теоријских и експерименталних задатака из физике за ученике различитих средњих школа. Рад са талентованим ученицима.

Вежбе: Увежбавање наступа наставника средњих школа на часовима различитог карактера, са посебним акцентом на часове излагања новог градива. Вежбање израде теоријских и експерименталних задатака за ученике средњих школа.

 

Литература:

1. М.М.  Митровић, Методика наставе физике 1, Физички факултет, Београд, 2008.

2. Стручне публикације доступне преко Интернета.

3. Kozel S. M, i dr., Collected Problems in Physics, Mir Publishers, Moscow, 1986.

Број часова  активне наставе

5

Теоријска настава:

 

3

Практична настава:

 

2

Методе извођења наставе:

Предавања, консултације, вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања и консултација

40

усмени испит

60

семинарски рад

 

Укупно

100