Студијски програм: Основне академске студије - Општа физика и Теоријска и експериментална физика

Назив предмета: Педагогија

Наставник: Доц. др Слађана Анђелковић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 3

Услов:

Циљ предмета:

Општи циљ: Припремање студената, будућих професора, за васпитно-образовни рад у школама. Посебни циљеви: Упознавање студената са савременим дидактичким моделима који обухватају: дефинисање циљева наставе, педагошке стратегије за реализацију тих циљева, проблеме комуникације и методе евалуације. Упознавање са специфичностима образовања деце са посебним потребама и рада са даровитим ученицима. Упознавање студената са савременим схватањима образовања и неким специфичним подручјима као што су: доживотно образовање,образовање на даљину, инклузивно образовање, функционално описмењавање. Развијање интересовања за продубљивање педагошких знања и креативно решавање проблема у пракси.

Исход предмета:

Владање савременим дидактичким моделима који обухватају: дефинисање циљева наставе, педагошке стратегије за реализацију тих циљева, проблеме комуникације и методе евалуације. Спремност студената, будућих професора, за васпитно-образовни рад у школама.

Садржај предмета:

Предмет, задаци и историјски развој педагошке науке. Основни педагошки поојмови. Циљеви, детерминанате и задаци васпитања и образовања. Систем васпитања и образовањаи његови облици: школско, ваншколско, образовање на даљину, диверзификоване форме образовања, специјалне образовне потребе. Савремани педагошки захтеви. Изазови постмодерног друштва:постмодерна и педагогија. Медији масовне комуникације и нове технологије у васпитању и образовању:промене педаошке доктрине. Васпитање за мир и толеранцију. Еколошко васпитање. Припрема за живот у грађанском друштву. Методе и средства васпитања. Организација васпитно-образовног рада у школи: наставне, ваннаставне и ваншколске активности. Сарадња школе, породице и локалне заједнице. Организација школског рада и руковођење школом. Одлике процеса сазнавања. Преношење и усвајање знања. Фактори који утичу на учење и технике учења. Дидактички принципи. Модели наставе. Савремени облици наставе и учења. Програмирање и планирање наставног рада. Припрема за час и организација рада на часу. Наставна средства и наставне методе. Васпитно-образовна комуникација. Васпитно образовна клима. Личност наставника. Образовање и усавршавање наставника. Образовна технилогија. Школски курикулум (схватања, концепти,тумачење од стране наставника). Евалуација у школском раду:вредновање и оцењивање ученика и евалуација рада наставника. Дисциплина и кажњавање: слобода и обавеза, ауторитет и ауторитарност.

Литература:

Зборник одабраних текстова и задатака под називом Педагошко-дидактички практикум који прати програм и који се сваке године обнаваља сходно појави врадних педагошких дела и резултата истраживања.

Број часова активне наставе

2

Теоријска настава:

2

Практична настава:

 

Методе извођења наставе: кооперативне методе, анализа случаја, предавачка метода, метод демонстрације

Оцена знања (укупно 100 поена)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања:

10

писмени испит:

60

теоријске вежбе:

 

практични испит:

 

лабораторијске вежбе:

 

усмени испит:

 

пројекат:

20

 

 

Семинарски рад, презентација, литература:

10