Студијски програм: ОПШТА ФИЗИКА

Назив предмета: Школска пракса 1

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Број ЕСПБ: 4

 

Услов: Одслушан предмет Дидактика физике

 

Циљеви завршног рада:

 

Оспособљавање студената за рад у основним школама

 

Очекивани исходи:

 

Оспособљеност за извођење наставе физике у основним школама.

 

Општи садржаји:

 

Присуствовање часовима физике у основним школама. Усвајање позитивних искустава у извођењу наставе од наставника основних школа. Увежбавање одржавања различитих типова часова у складу са дидактичким начелима. У току праксе стална анализа постигнутих резултата са предметним наставником овог предмета која резултује у смерницама ка побољшању квалитета рада са ученицима. На крају праксе студент одржава час излагања новог градива у основној школи, као усмени испит из овог предмета.

 

Методе извођења:

 

Практичан рад у основним школама. Анализа процеса са предметним наставником.

 

Оцена  (максимални број поена 100)

Присуство часовима праксе: 10

Активност у току праксе: 50

Усмени испит: 40