Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt
Oblast elaloniranja Predmet etaloniranja Metoda
Temperatura Optički pirometri Poredjenje sa radnim elalonom uz korišćenje crnih tela i standardnih lampi NIST- SP250-43
Termoparovi Poredjenje sa radnim etalonom u kalibracionoj peći ili termostatiranom kupatilu EURAMET/cg- 08/v.01
Otporni termometri Poredjenje sa radnim etalonom u kalibracionoj peći ili termostatiranom kupatilu DKD-R5-1 NIST 250-23
Bimetalni termometri

Stakleni termometri punjeni tečnošću

Medicinski termometri (humani)
Veterinarski termometri
Medicinski električni termometri
Silotermometri
Manometarski termometri
Sve vrste digitalnih temometara nerastavljenog tipa
Pokazni uredjaji za otporne termometre sa i bez regulacije EURAMET/cg- 11/v.01
Termostatirana kupatila i peći svih vrsta i namena EURAMET/cg- 13/v.01
Termostatirane komore svih namena SRPS EN 60068-3-11
Relativna vlažnost vazduha Higrometri za merenje relativne vlažnosti vazduha Poredjenje sa fiksnim tačkama (higrostatički rastvori) u komorama
ОIML R 121
Higrometri za merenje tačke rose
Sve vrste komora sa kontrolisanjem vlažnosti Poredjenje sa radnim etalonom u komori ОIML R 121
Apsorbancija
Propustljivost
Talasna dužina
Spektro-fotometri,
Fotometri,
ЕLISA čitači,
Biohemijski analizatori,
Biohemijski kalorimetri
Set filtera za progled spektro-fotometara
Atomski apsorpcioni spektro-fotometri Spektralne lampe Cu i Hg; Referentni standardni rastvor Cu; Etalonski filteri; SRM 1643e- tragovi elemenata u vodi
Zapremina tečnosti Pipete sa klipom EN ISO 8655-6: 2002
gravimetrijska metoda
Dispenzori
Dilutori
Birete sa klipom
Stakleno laboratorijsko posudje ASTM E 542-01
gravimetrijska metoda
pH vrednost pH metri Set pufera sa NIST sertifikatom (na tri tačke)

 

Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more