Конкурси

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета од 16. септембра 2020, расписан је конкурс за избор у  звање наставника и то:

Једног доцента за ужу научну област –  Физика јонизованих гасова и плазме, на одређено време на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом, 

Једног доцента за ужу научну област –  Квантна и математичка физика, на одређено време на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом

Општи услови: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/18, 27/18-др.закон, 67/19 и 6/20-др. закон), и Статутом и правилницима Универзитета у Београду.                           

Пријава треба да садржи: Биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације, својеручно потписану изјаву о изворности (десно - Образац А5) и доказ о непостојању сметњи из члана 72. став 4. Закона о високом образовању (Извод из казнене евиденције). 

Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16,  (3. спрат соба 652)  у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат) у складу са темплејтом десно (Пример пријаве на конкурс).

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“  број 901 (страна 31)  од 30.09.2020. године, и доступан је и  у електронском издању  на адреси
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/15/15483_901_-_2020-09-30.pdf

Конкурс је доступан и на сајту Универзитета у Београду на адреси
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/konkursi/FIF-30.9.2020.pdf

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

ВИЛЕМА ВИКТОРА ван ГЕРВЕНА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "MAGNETIC IMPURITIES IN SUPERCONDUCTORS: SUBGAP STATES IN QUANTUM DOTS AND EFFECTS OF PERIODIC LOCAL MOMENTS" (Магнетне нечистоће у суперпроводницима: стања унутар енергијског процепа у квантним тачкама и ефекти периодичних локалних момената). Извештај предат 18. септембра 2020.

АНЕ ХУДОМАЛ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "NUMERICAL STUDY OF QUANTUM GASES IN OPTICAL LATTICES AND IN SYNTHETIC MAGNETIC FIELDS" (Нумеричко проучавање квантних гасова у оптичким решеткама и у синтетичким магнетним пољима). Извештај предат 17. септембра 2020.

ИВЕ БАЧИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "SELF-ORGANIZATION IN COUPLED EXCITABLE SYSTEMS: INTERPLAY BETWEEN MULTIPLE TIMESCALE DYNAMICS AND NOISE" (Самоорганизација у спрегнутим ексцитабилним системима: садејство вишеструких временских скала и шума). Извештај предат 17. септембра 2020.

ЈЕЛЕНЕ МАРЈАНОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ПРОБОЈ И ОСОБИНЕ НЕРАВНОТЕЖНИХ DC ПРАЖЊЕЊА НА НИСКОМ ПРИТИСКУ У ПАРАМА ТЕЧНОСТИ". Извештај предат 16. септембра 2020.

Избори у звање

др ПРЕДРАГА ИСКРЕНОВИЋА у звање научни сарадник. Извештај предат 13. октобра 2020. године.

АЊЕ БАРТУЛА у звање истраживач приправник. Извештај предат 22. септембра 2020. године.

МИЛИЦЕ ВАСИЉЕВИЋ у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 21. септембра 2020. године.

др ЗОРАНА ПОПОВИЋА у звање доцента за ужу научну област Квантна и математичка физика. Извештај предат 9. септембра 2020. године.

др МИРЈАНЕ САРВАН у звање доцента за ужу научну област Примењена физика. Извештај предат 25. маја 2020. године.