Конкурси

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета, од 25. децембра 2019, расписан је конкурс за избор у звање наставника и то:

  • једног редовног професора за ужу научну област – Физика кондензоване материје, на неодређено време, са пуним радним временом;
  • једног доцента за ужу научну област –  Примењена физика, на одређено време, на период од 5(пет) година, са пуним радним временом

Општи услови: Научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета.

Пријава треба да садржи:  Биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације, извод из казнене евиденције као доказ о непостојању сметњи из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html

Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16,  (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“  број 864  (страна 33)  од 15.01.2020. године, и доступан је и  у електронском издању  на адреси
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/13/13982_864_-_2020-01-15.pdf

Конкурс је доступан и на сајту Универзитета у Београду на адреси http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/konkursi/FIF-15.01.2020.pdf

 

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

/

Избори у звање

др ГОРАНА СРЕТЕНОВИЋА у звање виши научни сарадник. Извештај предат 13. јануара 2019. године.

др САШЕ ДМИТРОВИЋА у звање научни сарадник. Извештај предат 16. децембра 2019. године.

др ДАРКА САРВАНА у звање научни сарадник. Извештај предат 12. децембра 2019. године.

др АЛЕКСАНДРЕ ДИМИЋ у звање научни сарадник. Извештај предат 28. новембра 2019. године.

МИЛИЦЕ ТОШИЋ у звање истраживач-приправник. Извештај предат 28. новембра 2019. године.

др ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА у звање научног сарадника. Извештај предат 27. новембра 2019. године.