Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ВЕСНЕ КОВАЧЕВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ДИЈАГНОСТИКА И ПРИМЕНЕ ДИЕЛЕКТРИЧНОГ БАРИЈЕРНОГ ПРАЖЊЕЊА У КОНТАКТУ СА ВОДОМ". Извештај предат 20. новембра 2017.

МОХСАНА ЕЛДАКЛИЈА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „TRANSFER OF KNOWLEDGE FROM SCIENTIFIC EXPERIMENT TO STUDENT LABORATORY – HOLLOW CATHODE DISCARGE AND OPTOGALVANIC EFFECT“ (Трансфер знања од научног експеримента до студентске лабораторије – лампа са шупљом катодом и оптогалвански ефекат). Извештај предат 19. октобра 2017.

Избор у звање

Др СУЗАНЕ ПУТНИКОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање доцента за ужу научну област Климатологија и примењена метеорологија. Извештај предат 30. октобра 2017.

НОРЕ ТРКЉА, дипломираног физичара, у звање истраживач сарадник. Извештај предат 20. октобра 2017.