Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

МОХСАНА ЕЛДАКЛИЈА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „TRANSFER OF KNOWLEDGE FROM SCIENTIFIC EXPERIMENT TO STUDENT LABORATORY – HOLLOW CATHODE DISCARGE AND OPTOGALVANIC EFFECT“ (Трансфер знања од научног експеримента до студентске лабораторије – лампа са шупљом катодом и оптогалвански ефекат). Извештај предат 19. октобра 2017.

Избор у звање

Др САВЕ ГАЛИЈАША, дипломираног физичара, у звање научни сарадник. Извештај предат 15. септембра 2017.

Др БЕЋКА КАСАЛИЦЕ, дипломираног физичара, у звање редовног професора за ужу научну област Примењена физика. Извештај предат 11. септембра 2017. године.