Др Душко Латас

Доцент

Кратка стручна биографија

Душко Латас је Физички факултет Универзитета у Београду смер Теоријска и експериментална физика уписао је 1994. године и завршио 1999. године с просечном оценом 9.79. На истом факултету уписао је магистарске студије на смеру Физика елементарних ч естица. Предвиђ ене испите је положио с просечном оценом 9.83, а магистарски рад је одбранио 2006. године. Докторску дисертацију под насловом "Ренормализабилност некомутативног стандардног модела" одбранио је на Физичком факултету 2011. године, под менторством проф. др Маје Бурић. Од 1999. године запослен је на Физичком факултету, најпре као асистент-приправник, потом као асистент од 2007. године и као доцент од 2014. Држао је рачунске и експерименталне вежбе из великог броја предмета: Класичне теоријске физике, Субатомске физике, Физике језгра и честица Лабораторија физике 1 и 2 и Физике 1. Тренутно је ангажован на следећим курсевима:  Савремена физика 1 и Квантна теоријска физика на програму А смера држи предавања, док на курсевима Теоријске механике, Релативистич ке квантне механике и Квантна теорија поља 1 за студенте Б смера, као и Физике континуума, за студенте метеорологије држи рачунске вежбе. Научна активност му је везана за квантовање градијентних теорија поља на некомутативном простору. Коаутор је шест научних радова који су објављени у водећ им међунаордним часописима, једног рада у зборнику међународне конференције и једног рада у зборнику домаће конференције. Укупан импакт-фактор је већи од 30 и ови радови су до сада цитирани око 100 пута без аутоцитата. Аутор је уџбеника за седми разред основне школе који је од стране Министарства просвете Републике Србије одобрен за употребу у школама. Уч ествовао је у активностима које су имале за циљ популаризацију физике: као члан комисије за такмичења, уредник часопис "Млади физичар", сарађује са ИС Петница, Фестивалом науке и CPN. Држао је додатну и менторску наставу у Математичкој гимназији.

Списак значајнијих публикација
M. Buric, D. Latas, B. Nikolic and V. Radovanovic, Eur.Phys.J. C73 (2013) 2542
M. Buric, D. Latas, V. Radovanovic and J. Trampetic, Phys.Rev. D83 (2011) 045023
M. Buric, D. Latas, V. Radovanovic and J. Trampetic, Phys.Rev. D77 (2008) 045031
D. Latas, V. Radovanovic and J. Trampetic, Phys.Rev. D76 (2007) 085006
M. Buric, D. Latas, V. Radovanovic and J. Trampetic, Phys.Rev. D75 (2007) 097701
M. Buric, D. Latas and V. Radovanovic, JHEP 0602 (2006) 046