Др Иванка Милошевић

Редовни професор, Руководилац Центра за квантну теоријску физику

Кратка стручна биографија

Иванка Милошевић је дипломирала физику на ПМФ-у 1988. а звање доктора физичких наука стекла  1994. на Физичком факултету Универзитетa у Београду. У својој докторској дисертацији „Нумеричко коришћење линијских група при одређивању инваријантних потенцијала и нормалних мода“ развила је компјутерски програм POLSym, помоћу кога се  коришћењем општих метода теорије линијских група добијају конкретни физички резултати. У програмски алгоритам имплементирала је модификовану теорију групних пројектора, оригиналaн концепт развијен  у оквиру докторске тезе, чиме је омогућила нумеричку примену моћног Вигнеровог метода групних оператора.

Након доктората, у звању доцента (1995-2001),  а затим  у звању ванредног професора (2001-2007), држaла је наставу на Физичком факултету из предмета Математичка физика (линеарна алгебра, Хилбертови простори, теорија коначних група, теорија Лијевих група, примена симетрије у физици). Од 2007.  је у звању редовног професора, а од 2014. је руководилац Центра за квантну теоријску физику.
Истраживачким радом у области нанофизике бави се од 1999. Радила је на симетријски заснованим прорачунима физичких особина (оптичка апсорпција, плазмонске ексцитације, Раманово расејање, електронска дифракција, итд.) угљеничних, молибден и волфрам дисулфидних, те борон-нитридних нанотуба, цинк-оксидних наноструктура, графена, пентахептидних и механички деформисаних нанотуба,  итд. Била је ментор три докторске дисертације из области нанофизике. Од 2010. њен истраживачки рад је фокусиран на испитивање физичких особина хеликалних угљеничних нанотуба.

Проф. Милошевић је коаутор више од сто публикација у реномираним научним часописима (независно цитираних више од хиљаду пута),  неколико  поглавља у монографијама водећих издавача у области науке, и Springer-ове монографије Line Groups in Physics: Theory and Applications to Nanotubes and Polymers.

Списак значајнијих публикација
Optical properties of photodetectors based on wurtzite quantum dot arrays,  Phys. Rev. B 77 (2008)
Plasmon excitations of single-wall carbon nanotubes, Phys. Rev. B 77 (2008) 
Generalized Bloch states and potentials of nanotubes and other quasi-1D systems,  J. Phys. A 42 (2009)
Diffraction from quasi-one-dimensional crystals, Phys. Rev. B 79 (2009)
Symmetry based analysis of the Kohn anomaly and el.-ph. int. in graphene & CNTs, Phys. Rev. B 81 (2010)
Diffraction from transition metal chalcogenide NTs,  MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B 176 (2011)
Natural torsion in chiral single-wall carbon nanotubes,  J. Phys. C 24 (2012)
Structure and stability of coiled carbon nanotubes, Phys. Stat. Solidi B, 249 (2012)
Synthesis, Model and Stability of Helically Coiled Carbon Nanotubes, ECS Solid State Lett.  2 (2013)
Mechanical coupling in homogeneously deformed SWCNTs,  J. Phys. C 25 (2013)