Др Јаблан Дојчиловић

Редовни професор, декан Физичког факултета, шеф Катедре за физику кондензоване материје, руководилац Пројекта 171029 МНТР

Кратка стручна биографија

Проф. др Јаблан Дојчиловић је основну школу и гимназију завршио је у Чачку. 1970. године уписао се на Природно-математички факултет Универзитета у Београду на студијску групу физика. Дипломирао је 1974. године и исте године уписао је последипломске студије смера Физика чврстог стања. Магистарске студије, уз стални радни однос, завршио је 1978. године. Војску је одслужио од августа 1978 до јула месеца 1979. године. На Физичком факултету је запослен од маја месеца 1975. године. Докторску дисертацију из области која припада физици кондензованог стања одбранио је 1991. године. За доцента на Физичком факултету изабран је крајем 1994. године, а за ванредног професора 1999. године за предмете Физика за студенте Биохемије и Физика чврстог стања за студенте физике. 2005. године је поново изабран за ванредног, а јула месеца 2007. године за редовног професора за ужу научну област Физика кондензованог стања.

У настави на Физичком факултету био је низ година ангажован на извођењу експерименталних и рачунских вежби за предмете Опште физике: Физичка механика и Молекуларна физика и термодинамика, Физика 1 и Физика 2. Касније је, поред овог, изводио експерименталне вежбе на предметима старијих година студија физике: Физика чврстог стања (сви смерови), Физика материјала, Изабрана поглавља модерне физике, Физике чврстог стања (последипломци наставног смера). Сада предаје Физику чврстог стања за студенте физике и Физику за студенте биохемије, хемије животне средине и студенте смера професори хемије. Од 2004 изводи и наставу на Учитељском факултету у Београду у оквиру предмета Природа и друштво 1, Увод у природне науке, Упознавање околине и изборног предмета Природне науке у разредној настави. До сада, био је руководилац  пет докторских дисертација,  пет магистарских теза, два специјалистичка рада и ви{е од 60 дипломских радова. а од тога око 30-ак дипломских радова у вези наставе физике. Рецезент је за неколико универзитетских уџбеника и уџбеника за средњу школу и једне монографије. Написао је  4 уџбеника за студенте физике, рукопис "Експеримент у физичкој лабораторији" и један средњошколски уџбеник.

Научну делатност обавља као сарадник Лабораторије за физику кондензованог стања у оквиру пројеката : "Физика кондензованог стања и нови материјали" и “Магнетне, оптичке и диелектричне особине кристалних и аморфних система” које финансира Министарство науке и животне средине Републике Србије. Из те активности произашло је више радова објављених у међународним (49) и домаћим (23) часописима, једно поглавље у монографији међународног значаја, као и учешћа на домаћим (41 саопштење) и међународним конференцијама (14). Више година је руководилац научног пројекта којег финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије као и једног међународног пројекта.

Стручну активност обављао је као :
а) Шеф Лабораторије за пројектовање и израду прототипова учила и уређаја из физике (1986- );
б) Шеф Одељења за физику Истраживачке станице Петница, (1982-1986);
в) Главни и одговорни уредник часописа "Физис", (1974-1982);
г)Глави и одговорни уредник часописа  "Млади физичар" , (1982-1983, 1991-1994);
д) Члан савезне и председник републичке комисије за такмичења ученика средњих школа (1980-1989);
ђ) Председник Одељења за средње и основно образовање Друштва физичара Србије (1997-2000);
е) Члан и Председник Комисије за полагање стручних испита за професоре основних и средњих школа (1988-1989, 1994, 2003 и 2004).
ж) Аутор је седам програма за стручно усавршавање наставника: “Наука у природи“ за учитеље и професоре разредне наставе, “Експеримент у кабинету физике у основној школи”, “Експеримент у физичкој лабораторији средње школе”; "Механика осцилације и таласи - демонстрациони огледи", електростатика и електричне струје - демонстрациони огледи", "Електромагнетизам и оптика - демонстрациони огледи" и "Физика флуида и топлотна физика -демонстрациони огледи". Ови програми су успешно реализовани  неколико година.
з) Члан комисије за природне науке, математику и технологију  при Министарству за просвету и спорт Републике Србије (2001-2004)
и) Члан Просветног савета Републике Србије (2003-2004)
ј) Члан предметне комисије за физику ДФС-а.
к) руководилац комисије за Стандарде знања за ученике средњих школа

Руководеће и организационе активности је обављао као:

Директор Института за физику при Одсеку за физичке и метеоролошке науке био је 1983-1985, продекан за финансије Физичког факултета од 2009 до 212 и декан физичког факултета од 2012 године

Списак значајнијих публикација
Simonović, K., Petronijević, I., Kostoski, D., Dojčilović, J., Luyt, A.S., Dudić, D., Effects of acid treatment at different temperatures on the surface dielectric properties of low-density polyethylene, Polymer International, 2014, DOI: 10.1002/pi.4731 Document Type: Article in Press
S Maletic, D. Maletic, I. Petronijevic, J.Dojcilovic, D.Popovic Dielectric and infrared properties of SrTiO3 single crystal doped by 3d (V, Mn, Fe, Ni) and 4f (Nd, Sm, Er) ions. Chin. Phys B Volume 23 No 2 (2014) 026102-1. Doi: 10.1088/1674-1056/23/2/026102
D. D. Cerovic, I. Petronijevic J. R. Dojcilovic, Influence of temperature and fiber structure on the dielectric properties of polypropylene fibrous structures, Polymers for Advanced Technologies, D.Cerovic, S.Maletic, K.Asanovic, J.Dojcilovic, Comparative study of the electrical and structural properties of woven fabrics, Composites: Part B 49, (2014) 65-67, DOI: 10.1002/pat.3245
Cerovic D D, Asanovic K A, Maletic B, Dojcilovic J R, Comparative study of the electrical and structural properties of woven fabrics, Composites part B-Engineering 49 (2013) 65-70
Maletic, S., Popovic, D.M., Cubrovic, V., Zekic, A.A., Dojcilovic, J. , Surface and crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression plasma flow, Materials Research Bulletin 47 (4), 2012, pp. 963-966
Cerovic, D.D., Dojcilovic, J.R., Maletic, S.B. , Dielectric response of fibrous polyethyleneterephtalate, European Polymer Journal 48 (4) ,2012, pp. 850-856
V.P. Pavlović, J. Krstić, M.J. Šćepanović, J. Dojčilović, D.M. Minić, J. Blanuša, S. Stevanović, V.B. Pavlović, Structural investigation of nanocrystalline BaTiO3 powders, Powder Technology, In Press, Accepted Manuscript, Available online 28 April 2011
N. Kulagin, J. Dojcilovic, E. Hieckmann, Nanostructures on Surface of SrTiO3 Single Crystals Treated by Plasma, Materials Sciences and Application, 2011, 2, 971-977
Dudić, D., Škipina, B., Dojčilović, J., Novaković, L., Kostoski, D., Effects of charge trapping on the electrical conductivity of low-density Polyethylene-Carbon black composites, Journal of Applied Polymer Science 121 (1), 2011, pp. 138-143
Pavlović, V.P., Krstić, J., Šćepanović, M.J., Dojčilović, J., Minić, D.M., Blanuša, J., Stevanović, S., (...), Pavlović, V.B., Structural investigation of mechanically activated nanocrystalline BaTiO3 powders, Ceramics International 37 (7), 2011, pp. 2513-2518