Др Мирјана Сарван

Доцент

Кратка стручна биографија

Др Мирјана Сарван је дипломирала на Физичком факултету 1989. године на смеру Теоријска и експериментална физика. Од школске 1989/90. године била је хонорарни сарадник на предметима Физичка механика и Термофизика. Постдипломске студије уписала је школске 1991/92 године на смеру Физика кондензованог стања материје. Магистарску тезу под насловом Проучавање утицаја 3d- i 4f- јона на физичке особине монокристала SrTiO3  др МИРЈАНА САРВАН је одбранила 2000. године под руководством проф. др Јаблана Дојчиловића. Докторску дисертацију под насловом Утицај термичког третмана алуминијума на луминесцентне особине анодних оксидних слојева одбранила је 2012. године под руководством проф. др Бећка Касалице. У звање доцента изабрана је 2015. године.

Списак значајнијих публикација

B. Kasalica, I. Belca, S. Stojadinovic, M. Sarvan, M. Peric, Lj. Zekovic,
Nature of the galvanoluminescence of oxide films formed by aluminum anodization in inorganic electrolytes”, Journal of Physical Chemistry C 111 (2007) 12315–12319

M. Sarvan, S. Stojadinovic, B. Kasalica, I. Belca, Lj. Zekovic,
Effect of aluminum annealing on the galvanoluminescence properties of anodic oxide films formed in organic electrolytes”, Electrochimica Acta 53 (2008) 2183–2187

B. Kasalica, S. Stojadinović, I. Belča, M. Sarvan, Lj. Zeković, J. Radić-Perić,
“Anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio – a manifestation of CCD’s presaturation effect”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (2013) 92–97

M. Sarvan, J. Radić–Perić, B. Kasalica, I. Belča, S. Stojadinović, M. Perić
''Investigation of long-duration plasma electrolytic oxidation of aluminium by means of optical spetroscopy'', Surface & Coating Technology 254 (2014) 270 – 276

D. M. Popovic, J. S. Chai, A. A. Zekic, M. Trtica, J. Stasic, M. Sarvan
‘’The influence of applying the additional continuous laser on the synthesis od silicon-based nanoparticles by picoseconds laser ablation in liquid’’ Laser Physics Letters 11 (2014) 116101

Mirjana Sarvan, Miljenko Perić, Ljubiša Zeković, Stevan Stojadinović, Ivan Belča, Marija Petković, Bećko Kasalica“Identification of the C2П–X2Σ+ band system of AlO in the ultraviolet galvanoluminescence obtained during aluminum anodization” Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 81 (2011) 672–678