Др Растко Василић

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Рођен је у Шапцу, где је завршио основну школу и Шабачку гимназију. На Физичком факултету Универзитета у Београду је дипломирао 1997. године (истраживачки експериментални смер) и магистрирао 2000. године (примењена физика). Докторску дисертацију из области науке о материјалима је одбранио у фебруару 2006. године на Универзитету Државе Њу Јорк у Бингемтону. За ванредног професора на Физичком факултету је изабран 2016. године.

Почетни научноистраживачки рад о анодизацији алуминијума је настављен после докторских студија проширењем рада на алуминијуму и другим лаким металима и њиховим легурама. Извршена су репродуцибилна мерења слабе галвано- и фотолуминесценције, приликом чега је показано на који начин интензитет луминесценције зависи од услова предтретмана узорка и параметара анодизације. За време докторских студија научноистраживачки рад је био посвећен електрохемијским методама модификације површине електродних материјала за примену у горивним ћелијама. По први пут је детаљно испитивана могућност депоновања танких металних филмова на монокристалима племенитих метала коришћењем методе галванске измене претходно подпотенцијално депонованих слојева. У последњих неколико година истраживачки рад је углавном усмерен на испитивање процеса плазма електролитичке оксидације метала и легура, карактеризацију на овај начин добијених оксидних слојева и њихову могућу примену у индустрији. Поред испитивања параметара који утичу на сам процес плазмене електролитичке оксидације, испитана је могућа примена добијених оксидних филмова у фотокаталитичкој разградњи органских загађивача и заштити од корозије.

Резултати научног рада су публиковани у више од 50 радова у међународним часописима и цитирани су више од 500 пута. Поред тога, коаутор је поглавља у међународној монографији Modern Aspects of Electrochemistry: Electrodeposition and Surface Finishing и рецензент у бројим међународним часописима.

Списак значајнијих публикација
S. Stojadinović, R. Vasilić, „Formation and photoluminescence of Eu3+ doped zirconia coatings formed by plasma electrolytic oxidation“, Journal of Luminescence, 176, 25-31 (2016)
R. Vasilić, S. Stojadinović, N. Radić, P. Stefanov, Z. Dohčević-Mitrović, B. Grbić, „One-step preparation and photocatalytic performance of vanadium doped TiO2 coatings”, Materials Chemistry and Physics, 151, 337-344 (2015)
S. Stojadinović, N. Tadić, N. Šišović, R. Vasilić, ”Real-time imaging, spectroscopy, and structural investigation of cathodic plasma electrolytic oxidation of molybdenum“, Journal of Applied Physics, 117(23), 233304 (2015)
S. Stojadinović, N. Tadić, R. Vasilić, “Luminescence of oxide films during the electrolytic oxidation of tantalum”, Electrochimica Acta, 152, 323-329 (2015)
J. Bajat, R. Vasilić, S. Stojadinović, V. Mišković-Stanković, „Corrosion Stability of Oxide Coatings Formed by Plasma Electrolytic Oxidation of Aluminum: Optimization of Process Time”, Corrosion, 69(7), 693-702 (2013)
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković, „Plasma electrolytic oxidation of titanium in heteropolytungstate acids”, Surface and Coatings Technology, 206(2-3), 575-581(2011)
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Z. Nedić, B. Kasalica, I. Belča, Lj. Zeković, „Luminescence properties of oxide films formed by anodization of aluminum in 12-tungstophosphoric acid”, Electrochimica Acta, 55(12), 3857-3863 (2010)
S. Štrbac, S. Petrović, R. Vasilić, J. Kovač, A. Zalar, Z. Rakočević, “Carbon Monoxide Oxidation on Au(111) Surface Decorated by Spontaneously Deposited Pt”, Electrochimica Acta, 53, 998-1005(2007)
L. T. Viyannalage, R. Vasilić, and N. Dimitrov, „Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Surface Limited Redox Replacement – An Electrochemical and STM Study”, Journal of Physical  Chemistry C, 111, 10, 4036-4041 (2007)
R. Vasilić and N. Dimitrov, „Epitaxial Growth by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”, Electrochemical and Solid-State Letters, 8(11), C173-C176 (2005)