Др Сава Галијаш

Доцент

Кратка стручна биографија

Сава  Галијаш је дипломирао на Физичком факултету Универзитета у Београду 08. 07. 2002. године, смер теоријска и експериментална физика (9.46). Академски назив магистра физичких наука је стекао 21. 02. 2006. године одбраном магистарске тезе под називом "Диференцијални пресеци на 0 и 180 степени за побуђивање вибрационих нивоа молекула СО" . Кандидат је промовисан у научни степен доктора физичких наука 28. 03. 2012. године одбраном докторске дисертације под називом "Модел двостања нерезонантне попоулације Ридбергових стања вишеструко наелектрисаних јона при интеракцији са површином чврстог тела". На Физичком факултету Универзитета у Београду др Сава Галијаш почео је да ради 01. 04. 2003. године као асистент-приправник за ужу научну област Физика атома и молекула. У звање асистента први пут је изабран 23. 11. 2006. године  после којег је прошао још један реизбор 2009. године. У научно звање научни сарадник кандидат је промовисан 30. 01. 2013. године.  За доцента за ужу научну област Физика атома и молекула изабран је 10.06.2014. године.

Сава Галијаш је држао или држи вежбе из готово свих основних курсева физике и то студентима Физичког, Хемијског и Математичког факултета и из Физике молекула и Основа информатике. Такође држи наставу на предметима Основи информатике и Физике за студенте хемијског факултета.

Главни правац истраживања др Саве Галијаша је везан за теоријску физику интеракције атомских система са површинама метала.  До сада је објавио 6 радова у водећим међународним часописима као и већи број радова у зборницима међународних конференција. Одржао је предавање 2012. године на међународној конференцији. До сада је учествовао на низу пројеката финансираних од стране Министарства за науку и технолошки развој, односно за просвету и науку Републике Србије. Члан је Друштва Физичара Србије и шеф је Лабораторије за физику молекула на Физичком факултету Универзитета у Београду.

Списак значајнијих публикација
Ј. Quant. Spectrosc. Radiat. Trasfer 134 (2014) 46-54
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 64 (2012) 21502
Surface Science 605 (2011) 723-732
Surface Science 603 (2009) 2403-2412
Applied Surface Science 254 (2008) 7000-7007
Phys. Rev. A 70 (2004) 024701