Др Сава Милошевић

Редовни професор у пензији

Кратка стручна биографија

Рођен је 18. јула 1940. године у Београду. Природно-математички факултет у Београду уписао је 1960. године. Дипломирао је 1964. године. За постигнути успех награђен као најбољи студент Природно-математичког факултета у својој генерацији. Постдипломске студије на смеру Теоријска физика на ПМФ-у уписао је 1964. године. Магистрирао је 1966. године, пошто је успешно одбранио магистарски рад „Израчунавање једноелектронског потенцијала кристала алуминијума”.

Јула 1969. године одлази у САД на докторске студије на Масачусетском Институту за Технологију (МИТ). Докторирао је октобра 1971. године, на МИТ-у, пошто је успешно одбранио докторску дисертацију под насловом „Једначина стања у близини критичне тачке и неки други аспекти кооперативних појава код модела феромагнетних система”.

Запослио се 1. октобра 1964. године у Институту за физику СР Србије. 1. јуна 1970. године изабран је за асистента на тадашњој Катедри за физику Природно-математичког факултета у Београду. Маја 1972. године изабран је за доцента за предмет Теоријска физика на Одсеку за физичке и метеоролошке науке ПМФ-а у Београду. Новембра 1978. године изабран је за ванредног професора за предмете Статистичка физика и Квантна статистичка физика на Одсеку за физичке и метеоролошке науке ПМФ-а у Београду. 1983. године изабран је у звање редовног професора за предмете Статистичка физика и Квантна статистичка физика.

На редовним студијама предавао је курсеве опште физике (Физичка механика, Термодинамика и молекуларна физика, Електромагнетизам и оптика, Основи атомске и нуклеарне физике) у току школске 1972/73. и 1973/74. године. Истовремено је предавао и опциони курс из Квантне статистичке физике. Од септембра 1974. године предаје Статистичку физику, за студенте истраживачког смера, и Квантну статистичку физику, за студенте теоријског опционог блока. На последипломским студијама из Теоријске физике учествовао је у настави из предмета Квантна теорија
чврстог стања, а руководио је наставом из предмета Увод у физику чврстог стања. Сада предаје Теорију фазних прелаза. На Природно-математичком факултету у Крагујевцу, од октобра 1978. године, предавао je Статистичку физику, Квантну статистичку физику и Електродинамику.

Професор Сава Милошевић је био члан и председник многих комисија на Одсеку и на Факултету: Комисија за студентска питања, Комисија за заштиту радних односа, Кадровска комисија, Комисија за информисање, Комисија за међународну сарадњу и Комисије за последипломске студије Одсека. Био је заменик председника (1973–1975) и председник (1975–1977), Збора радних људи Одсека за физичке и метеоролошке науке, био је управник Института за физику Одсека од 1977–1979, Председник Савета Природно-математичког факултета у ужем саставу, и заменик председника Савета у ширем саставу од 1979–1981, заменик управника Одсека и председавајући Научно-наставног већа Одсека, Шеф Катедре за статистичку физику и термодинамику од њеног оснивања 1978. године. Активно је учествовао у организацији и реализацији градских и републичких такмичења из физике од 1972–1975, а неколико година од 1976–1978. године био је и председник Комисије за организовање ових такмичења. Био је члан Научног већа Института за физику у Београду од 1973–1979. године. Био је члан Америчког Физичког Друштва, члан Координационог одбора пројекта „Физика кондензованог стања материје и нових материјала”, члан Одбора за физичко-хемијске науке Српске Академије Наука и Уметности 1975. г.

Преминуо је у Београду, јула 2020. године.