Др Славица Малетић

Доцент

Кратка стручна биографија

Славица (рођ. Спасовић) Малетић је на Физичком факултету запослена од 1. априла 2000. године. У наставном звању доцент ради од 1.11.2013.год. Дипломирала је на Физичком факултету на студијској групи Теоријска физика са општим успехом 9.55. Дипломски рад је био из области Нелинеарна оптика под руководством Др Миливоја Белића у Институту за физику у Земуну. Последипломске студије je завршила на смеру Експериментална физика кондезованог стања материје на Физичком факултету. Магистарска теза:Утицај допирања и термичког третмана на механизме поларизовања стронцијум титаната одбрањена је 31.03.2005. године, ментор проф. др Јаблан Дојчиловић. Докторирала  је 28.01.2011.год, ментор проф. др Ј. Дојчиловић. Део научно истраживачке активности др Славице Малетић се заснива на проучавању механизама поларизовања ласерских кристала Y3Al5O12, Al2O3 i SrTiO3. Предмет проучавања су температурска и фреквентна зависност диелектричне карактеристика као и одзиви материјала у оптичком и инфрацрвеном делу спектра. Проучавају се утицаји различитих третмана (допирање 3d- и 4f- јонима, термички третман итд.) на карактеристике материјала као и модификовање површине монокристала различитим плазма млазевима. Поред тога, део истраживачке активности се заснива на синтези полимерних материјала и проучавању њихових диелектричних својстава. [1] Maletic, S., Maletic, D., Petronijevic, I., Dojcilovic, J., & Popovic, D. M, Chinese Phys.B,23(2),(2014); [2] Maletic, S., Popovic, D. M., Cubrovic, V., Zekic, A. A., & Dojcilovic, J. Mater Res Bull,47(4),(2012).  Анганжована је за наставу на предметима у оквиру Катедре за Физику кондезоване материје и Катедре за опште курсеве физике на првој години. Активно је учествовала у експерименталној  изради и била члан бројних комисија дипломских и мастер радова који су реализовани у Лабораторији за Физику чврстог стања. Радила је на популаризацији физике, била је аутор задатака за такмичења из физике, члан комисија за ова такмичења и члан редакције часописа за популаризацију физике Млади физичар. Изабрана је за продекана за наставу  за мандатни период 2015-2018. год.

Списак значајнијих публикација
S.Maletic, D.Maletic, I.Petronijevic, J. Dojcilovic, D.M. Popovic, Dielectric and infrared properties of SrTiO3 single crystal doped by 3d (V, Mn, Fe, Ni) and 4f (Nd, Sm, Er) ions, Chin. Phys. B.  23 (2) (2014.) 026102.
D. M. Popovic, J. S. Chai, A. A. Zekic, M. Trtica, M .Momcilovic and S. Maletic, Synthesis of silicon-based nanoparticles by 10.6 μm nanosecond CO2 laser ablation in liquid, Laser Phys. Lett. 10 (2) (2013) 026001.
S. Maletic, D.Popovic, J. Dojcilovic,Dielectric measurements, Raman scattering and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal, Journal of Alloys and Compounds, Volume 496, Issues 1-2, (2010) 388-392
D.D. Cerovic, J.R. Dojcilovic, S.B. Maletic, Dielectric response of fibrous polyethyleneterephtalate, European Polymer Journal 48, (2012) 850–856.
S. Maletic, D. M. Popovic, V. Cubrović, A.Zekic, J. Dojcilovic, Surface and crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression plasma flow, Materials Research Bulletin 47 (4), (2012) 963-966.
D.Cerovic, S.Maletic, K.Asanovic, J.Dojcilovic, Comparative study of the electrical and structural properties of woven fabrics, Composites: Part B 49, (2013) 65-67.
D. Popovic, N. Romcevic, S. Spasovic, J. Dojcilovic, A. Golubovic, S. Nikolic, Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal, Journal of Alloys and Compounds, 425, 1-2, (2006) 50-53.      
S. Spasovic, N.Paunovic , D.Popovic, J.Dojcilovic, Infrared and Dielectrical Properties of SrTiO3:Nd,  Materials Science Forum, 518, (2006)  471 - 476.
J.Dojcilovic , N.Kulagin, D. Popovic,  S. Spasovic, Temperature Dependence of Dielectric Parameters of Nonstoichiometric SrTiO3 Single Crystals, Crystallography Reports, Vol. 49, No.3. (2004) 469-475.