Др Стеван Стојадиновић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Стеван Стојадиновић је дипломирао 1997. године на смеру Примењена физика на Физичком факултету Универзитета у Београду, где је магистрирао 2000. године, а докторирао 2004. године са дисертацијом “Галванолуминесценција порозних оксидних слојева добијених анодизацијом алуминијума у неорганским електролитима”. У периоду од 2000. до 2007. године је радио као асистент на Физичком факултету. За доцента за ужу научну област Примењена физика изабран је 2007. године, а ванредног професора 2012. године. У звање научног саветника је изабран 2014. године.

Стеван Стојадиновић је држао или држи наставу на предметима Метрологија, Метрологија и стандардизација, Електрична мерења, Физичка електроника, Основи електронике, Мерно-инструментална техника, Аутоматско управљање, Примена електрохемијских метода у физици и Општа метрологија. На докторским студијама је ангажован на предметима Луминесцентне појаве у танким филмовима, Изабрана поглавља метрологије и Изабрана поглавља примењене физике.

Главне области научног интересовања Стевана Стојадиновића су анодизација и плазмена електролитичка оксидација метала. Најважнији допринос Стевана Стојадиновића је у разумевању галванолуминесцентних и фотолуминесцентних особина оксидних структура добијених анодизацијом. Такође, запажене резултате је добио у истраживању плазмене електролитичке оксидације методама оптичке емисионе спектроскопије и анализе процеса у реалном времену, као и оксидних структура добијених овим процесом. Резултати научног рада Стевана Стојадиновића су публиковани у 54 рада у међународним научним часописима (укључујући 4 ревијална рада) који су цитирани више од 200 пута. Поред тога, Стеван Стојадиновић је коаутор једног поглавља у водећој међународној монографији Modern Aspects of Electrochemistry: Electrodeposition and Surface Finishing, као и аутор или коаутор уџбеника Метрологија, Збирка задатака из електронике, Практикум за експерименталне вежбе из електронике, Збирка задатака из аутоматског управљања и Сензори-збирка задатака. За свој научни рад је награђен 2011. године Годишњом наградом Физичког факултета. Стеван Стојадиновић је рецензент у часописима: Surface and Coating Technology, Applied Surface Science, Thin Solid Films, Јournal of Nanoscience and Nanotechnology, Nanoscale, Journal of Porous Materials, Applied Physics A, Materials Chemistry and Physics, Electrochimica Acta, Corrosion Science, итд.

Списак значајнијих публикација
S. Stojadinović, J. Radić-Perić, R. Vasilić, M. Perić, “Spectroscopic Investigation of Direct Current (DC) Plasma Electrolytic Oxidation of Zirconium in Citric Acid”, Applied Spectroscopy 68 (2014) 101–112.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković, “Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium”, Electrochemistry Communications 35 (2013) 22–25.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, A. Žekić, Lj. Zeković, “Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate”, Applied Surface Science 265 (2013) 226–233.
B. Kasalica, S. Stojadinović, I. Belča, M. Sarvan, Lj. Zeković, J. Radić-Perić, “Anomalous sodium doublet D2/D1 spectral line intensity ratio – a manifestation of CCD’s presaturation effect”, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 28 (2013) 92–97.
S. Stojadinović, N. Radić, R. Vasilić, M. Petković, P. Stefanov, Lj. Zeković, B. Grbić, “Photocatalytic properties of TiO2/WO3 coatings formed by plasma electrolytic oxidation of titanium in 12-tungstosilicic acid”, Applied Catalysis B: Environmental 126 (2012) 334–341.
S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković, “Luminescence during the anodization of zirconium”, Electrochimica Acta 79 (2012) 133–140.
J. Jovović, S. Stojadinović, N.M. Šišović, N. Konjević, “Spectroscopic study of plasma during electrolytic oxidation of magnesium- and aluminium-alloy”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 113 (2012) 1928–1937.
S. Stojadinović, M. Perić, J. Radić-Perić, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković, “Luminescence of the B1S+ – X1S+ band system of MgO during plasma electrolytic oxidation of magnesium alloy”, Surface & Coatings Technology 206 (2012) 2905–2913.
S. Stojadinović, M. Perić, M. Petković, R. Vasilić, B. Kasalica, I. Belča, J. Radić-Perić, “Luminescence of the B2S+–X2S+ band system of AlO during plasma electrolytic oxidation of aluminum”, Electrochimica Acta 56 (2011) 10122–10129.
S. Stojadinovic, R. Vasilic, I. Belca, M. Petkovic, B. Kasalica, Z. Nedic, Lj. Zekovic, “Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium tungstate”, Corrosion Science 52 (2010) 3258–3265.