Др Зоран Николић

Ванредни професор

Кратка стручна биографија

Проф. др Зоран Николић дипломирао је на Физичком факултету 1994. године одбраном дипломског рада "Диелектричне особине и структурни фазни прелази MSO4 7H2О (M=Co, Ni)". 2001. године одбранио је магистарски рад под називом "Температурска зависност електричних параметара линеарних диелектрика са јонским и поларним ковалентним везама". Докторирао је на Физичком факултету у Београду 2006. године одбраном докторске дисертације "Примена нумеричких метода у физичким карактеризацијама поликристалних и биолошких система". 2007. године биран је у звање  доцент на Физичком факултету у Београду и поново је биран у исто звање 2012. године. 2017. године изабран је у звање ванредни професор. Ожењен је и отац је двоје деце.

Публиковао је 41 рад у међународним научним часописима, 9 радова у осталим часописима. Имао је 20 саопштења на међународним конференцијама и 13 саопштења на националним конференцијама. Збирни импакт фактор (IF) публикованих радова је > 70. Укупан број чистих цитата публикованих радова, без аутоцитата и цитата коаутора, већи је од 500.

Коментор је две одбрањене докторске дисертације, ментор је 4 одбрањена мастер рада и ментор је 28 одбрањених дипломских радова. Поред тога учествовао је у раду у око 60 комисија за писање извештаја и за одбране докторских дисертација, магистарских и мастер радова и дипломских радова, у којима није био ментор, ни коментор.

У периоду 2012. - 2015. године био је члан деканског колегијума, као директор Института за физику Физичког факултета. 2007. - 2008. године био је члан радне групе за измене Правилника о избору у научна звања, именоване од стране Националног савета за науку. Од 2002. године бави се прикупљањима и обрадама података за Министарство науке (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), које га ангажује за: анализе библиографских података, симулације напредовања, евалуације научних резултата појединаца и пројеката, утврђивања компетенције и аутоматске категоризације истраживача у свим досадашњим пројектним циклусима од 2002. године. 2015. године био је стручни консултант на потпројекту Serbia Research, Innovation and Technology Transfer, који води Natasha Kapil, односно пројекту кога води Paloma Anos Casero испред World Bank Group - Групација Светске Банке.

Списак значајнијих публикација
M. Burger, D. Pantic, Z. Nikolic, and S. Djenize, The role of spectroscopic diagnostics in studying nanosecond laser-plasma interaction, European Physical Journal D, 2017. DOI 10.1140/epjd/e2017-70750-5.
D. Knežević, A. Redjimi, K. Mišković, D. Vasiljević , Z. Nikolić, J. Babić, Minimum resolvable temperature difference model, simulation, measurement and analysis, Optical and Quantum Electronics, DOI:10.1007/s11082-016-0598-7, 48 6 (2016), 332.
M. Burger, D. Pantić, Z. Nikolić, S. Djeniže, Shielding effects in the laser-generated copper plasma under reduced pressures of He atmosphere, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, doi:10.1016/j.jqsrt.2015.10.015, 170 (2016), 19–27.
M. Burger, Z. Nikolic, Frequency domain and wavelet analysis of the laser-induced plasma shock waves, Spectrochimica Acta Part B:  Atomic Spectroscopy, 110 (2015) 70–78.
Mudrinic T, Nikolic Z, Mojovic Z, Cupic Z, Milutinovic-Nikolic A, Jovanovic D, In situ videometry monitoring of bubble behavior during the electrocatalytic oxygen evolution reaction, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, DOI 10.1007/s11144-014-0819-7, 115 81 - - 91 (4), 2015.
Burger, M; Skocic, M; Ljubisavljevic, M; Nikolic, Z; Djenize, S, Spectroscopic study of the laser-induced indium plasma, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D Vol. 68 (8): #223 (8), 2014.
Potkonjak, NI; Nikolic, Z; Anic, SR; Minic, DM, Electrochemical oscillations during copper electrodissolution/passivation in trifluoroacetic acid induced by current interrupt method, CORROSION SCIENCE Vol. 83 355 - - 358 (4), 2014.
Janjetovic, K; Vucicevic, L; Misirkic, M; Vilimanovich, U; Tovilovic, G; Zogovic, N; Nikolic, Z; Jovanovic, S; Bumbasirevic, V; Trajkovic, V; Harhaji-Trajkovic, L, Metformin reduces cisplatin-mediated apoptotic death of cancer cells through AMPK-independent activation of Akt, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY Vol. 651 (1-3) (2011) 41 – 50.
A. Isakovic, Z. Markovic, B. Todorovic-Markovic, N. Nikolic, S. Vranjes-Djuric, M. Mirkovic, M. Dramicanin, L. Harhaji, N. Raicevic, Z. Nikolic, V. Trajkovic, Distinct cytotoxic mechanisms of pristine versus hydroxylated fullerene, Toxicological Sciences, Vol. 91 No. 1 (2006), 173 – 183.
J. Szépvölgyi, Z. Marković, B. Todorović-Marković, Z. Nikolić, I. Mohai,  Z. Farkas,  M. Tóth,  É. Kováts, P. Scheier, S. Feil, Effects of Precursors and Plasma Parameters on Fullerene Synthesis in RF Thermal Plasma Reactor, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Vol. 26 No. 6 (2006), 597 – 608.